Dotacje UE


Dotychczas zrealizowaliśmy następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI DWUSTOPNIOWYCH FILTRÓW PALIWA

nr POIR.03.02.02-00-0246/16
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
 

obr1


 

 
BUDOWA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO EXMOT nr RPWM.04.01.00-28-0097/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna
Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych obr2

WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI FILTRÓW MOTORYZACYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH
nr POIG.04.03.00-00-E76/12-02

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa POIG.04.00.00
Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI PRZEGRÓD FILTRACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM SPIRALNYCH RDZENI
nr POIG.04.03.00-00-173/11-00
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa POIG.04.00.00
Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PPHM EXMOT E.B. SULEWSKI POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRZEGRÓD FILTRACYJNYCH I WYOBLANIA W PROCESIE PRODUKCJI FILTRÓW
nr WND-RPWM.01.01.07-28-189/12
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013
Oś Priorytetowa 1 – Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7 -Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii